Собівартість Продукції Підприємства

Собівартість продукції підприємства, по суті, являє собою всю суму прямих витрат, які безпосередньо пов’язані з виробництвом, а також всіх витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Собівартість продукції Підприємства включає прямі витрати на матеріали, зарплату працівникам і змінні витрати у вигляді матеріальних витрат, амортизації основних засобів, зарплати персоналу основного і допоміжного, а також накладні витрати, що виникають у зв’язку з потребами виробництва і реалізації продукції.

Розрізняють такі види собівартості як повна і виробнича.

Собівартість продукції підприємства є один з найбільш істотних і важливих показників роботи фірми. Використовується він у фінансовому плануванні в цілях розрахунку прибутку, а також рентабельності різних видів продукції і загального обсягу реалізації.

Повна собівартість всієї продукції, яка планується до випуску, відбивається в кошторисі витрат на виробничі витрати та реалізацію продукції. При цьому повна собівартість відрізняється від собівартості реалізованої продукції. Та різниця, яка існує між цими показниками, обумовлена фактом наявності залишків частини нереалізованої продукції, яка залишається на початок (кінець) наміченого періоду.

У разі якщо виручка від реалізації з’являється по надходженню коштів на рахунок виробника (або в касу підприємства), то залишки продукції, яка не була реалізована на початок періоду, включають в себе кошти в розрахунках, товари на зберіганні і готову продукцію, що знаходяться на складах.

Для визначення повної собівартості ці залишки враховуються по виробничої собівартості за звітний період в розмірі їх фактичної наявності.

Собівартість продукції підприємства в грошовій формі виражає витрати підприємства на виробництво продукції. Тому розрізняють собівартість планову і фактичну.

При розрахунку планової собівартості в неї включаються максимально можливі витрати, які передбачаються планом. Фактична собівартість продукції відповідає розміру коштів, дійсно витрачених на випуск продукції.

Прибуток підприємства залежить не тільки від якості технологій і промислових процесів, досконалості продукції і ефективності управління процесами виробництва, а й від управління рівнем витрат. Тому Облік собівартості продукції знаходиться в центрі уваги представників всіх шкіл бухобліку.

Розвиток економіки в цілому визначається розвитком її окремих ланок - промислових підприємств. Їх робота і ефективність визначається управлінською діяльністю, завдяки якій підприємство отримує економічну самостійність і конкурентоспроможне становище серед інших суб’єктів ринку.

Ефективність управління собівартістю особливо актуальна в умовах необхідності адаптації до досить швидко мінливих умов зовнішнього середовища.

Сама концепція “управління собівартістю” сьогодні ще не є особливо широкої поширеною, оскільки більша увага приділяється калькуляційних і обліковим аспектам.

Під управлінням собівартістю продукції розуміють процес її безперервного обліку, планування, аналізу та контролю, в результаті яких виробляються управлінські рішення, спрямовані на оптимізацію та зниження витрат.

Управління собівартістю включає систему заходів щодо впливу на окремі сторони діяльності підприємства з метою підвищення його ефективності та максимально можливого збільшення прибутку. Процес управління складається з функцій планування, мотивації, організації та контролю. Ці функції управління об’єднуються процесамикомунікації, а також прийняттям загальних рішень.ЩЕ ПОЧИТАТИ