Партія - це... Політична партія: визначення, поняття, види і характеристики

Партія - це поняття, в перекладі з латинської означає “частина”. Тобто це частина якоїсь більшої спільності. Партія - це термін, яким задовго до виникнення об’єднань в їх сучасному вигляді позначалися групи людей. Вони змагалися між собою або в сфері самої влади, або у впливі на неї.

Історія виникнення партій

Ще у давньогрецьких мислителів ми знаходимо згадки про ці об’єднання. Аристотель, наприклад, писав про те, що в Аттиці в 6 столітті до н. е. спостерігалася боротьба між партіями жителів гір, рівнини і узбережжя. Отже, до цього часу можна віднести їх формування (його початок). Партії в Середні століття були угрупованнями, які носили головним чином тимчасовий характер. Відомо, наприклад, про те, що в середньовічній Англії була війна між двома “партіями”, а саме Червоної та Білої Троянди. Однак про виникнення їх прототипів в сучасному розумінні цього слова можна говорити лише з моменту буржуазних революцій. Йдеться, перш за все, про революцію в Англії в 17 столітті. Партія - це об’єднання, яке з’явилося в результаті того, що абсолютистські функції держави були піддані обмеження. Виникла автономна особистість, яка захотіла брати участь в житті суспільства, впливати на владу. Було визнано, що наявність різноманітних інтересів в суспільстві є законним. Після цього з’явилася політична партія. Це особливий інструмент, призначений для подання всіх цих інтересів людей в системі влади.

Основні ознаки партій

Існує особлива наука партологія, що займається їх вивченням. Політологи до цих пір не прийшли до єдиної думки про те, що являє собою політична партія. Можна лише відзначити, що на даний момент її загальновизнаного визначення не існує. Однак ми можемо виділити найбільш значущі ознаки, що відокремлюють її від інших політичних організацій. До них належать такі:

- мінімальна формальна організація;

- програма спільної діяльності;

- наявність особливого соціального статусу, в тому числі прагнення прямо впливати на політичне життя, а також важлива роль у проведенні виборів, в підготовці виборчої кампанії;

- особливе становище в державі, включаючи зв’язок партії з елементами його механізму, участь у функціонуванні та формуванні урядових механізмів;

- соціальна база;

- особливий правовий режим, що означає нормативне регулювання діяльності партії і її особливе конституційно-правове становище.

Загальне визначення партії

На підставі цих ознак можна дати загальне визначення. Партія - добровільна політична організація, в яку входять особи, які мають спільні ідеали та інтереси, і яка прагне отримати політичну владу або брати участь в її здійсненні. Головною відмінністю, що виділяють її серед інших клубів, рухів і організацій, є саме участь в механізмі влади, домагання на неї. Хоча ця ознака є найважливішим, партії можуть займати різні позиції по відношенню до існуючої влади. Наприклад, вони можуть бути в опозиції, виступати за повалення встановленого порядку. Опозиція може бути спрямована не тільки проти ладу держави в цілому, а й проти політики чинного уряду. Партія може також брати участь в органах управління, в уряді, виступати партнером інших партій. Крім того, вона здатна одноосібно сформувати уряд. Партії, добившись цього, в ряді випадків прагнуть зміцнити свою монополію на владу, порушуючи при цьому законність, тобто ліквідуючи опозицію. Мова в цьому випадку йде про ототожнення партії з державою.

депутат партії

Три рівня партії

Розглядаючи структуру сучасної партії, потрібно виділити наступні три рівні:

1. Вищий рівень - представництво в системі влади. Це посадові особи, які працюють у державному апараті, які отримали свої посади завдяки приналежності до партії: член парламенту, губернатор, президент, депутат партії.

2. Наступний рівень - середній. До нього відноситься офіційна партійна організація.

3. Нижчий рівень - блок виборців. Це масова база, яка забезпечує підтримкою кандидатів партії під час виборчої кампанії. Відзначимо, що приналежність до цієї групи ґрунтується радше на декларованої прихильності. Офіційна залученість є менш значущою - необов’язково бути включеним до відповідного списку. Партії можна підтримувати і не підписуючи офіційних паперів.

політичні партії початку 20 століття

Види партій

Перейдемо до розгляду видів політичних партій. У них виражається їх ідейна основа, соціальна природа, основна соціально-рольова функція тієї чи іншої партії, характер методів її діяльності і внутрішній устрій.

Кадрові партії

Вони, згідно з М. Дюверже, сформувалися в результаті еволюції політичних клубів. Основне їхнє завдання - мобілізувати впливових осіб в тому чи іншому виборчому окрузі для того, щоб забезпечити підтримку великої кількості виборців, які представляють різні верстви населення і мають різні ідеологічні орієнтації. Багато сучасні європейські партії, які мають консервативну орієнтацію, відносяться до даного типу. Для них характерно вільне членство, тобто відсутня система реєстрації членів, їх список. Партії ці відзначені також наявністю регулярних внесків. Крім того, їх склад нестабільний. Активність партій цього виду проявляється в основному під час виборів. Конкретні приклади: Демократична і Республіканська партія США.

партія це

Масові партії

Масові партії виникли в результаті появи загального виборчого права. Вони являють собою великі організації з високим ступенем идеологизированности і складною внутрішньою структурою. Ці партії формують свою соціальну базу головним чином з нижчих верств населення. В основному вони є соціалістичними, комуністичними і соціал-демократичними. У них є фіксоване членство, партійна дисципліна. Для них характерна висока ступінь організованості. Вони діють на постійній основі, мають розгалуженим апаратом управління і безліччю місцевих організацій. Орієнтація такої партії - на рекрутування нових членів. Тим самим вирішуються політичні та фінансові проблеми. Конкретний приклад - російська партія КПРФ.

лідер партії

Закриті та відкриті партії

Цей поділ грунтується на способах рекрутування членів. У відкритих партіях вступ ніяк не регламентується. У закритих передбачається дотримання формальностей і умов: анкети, рекомендації, рішення місцевого керівництва партії. Жорстка регламентація прийому в минулому була характерна для КПРС і інших соціалістичних і комуністичних партій. Сьогодні виникла проблема звуження соціальної бази. Основна частина партій стала відкритого типу.

Класифікація за місцем в політичній системі

Залежно від того, яке місце в політичній системі займає партія, виділяють два їх види.

1. Правлячі. Коли вони приходять до влади, починає реалізуватися програма партії, формується уряд. Партія стає правлячої в результаті проведених виборів в законодавчий орган держави. При цьому вона необов’язково одна - їх може бути і декілька. В цьому випадку правлячі партії формують коаліцію.

вибори партії

2. Опозиційні партії. Це ті, які зазнали поразки на останніх виборах або ж не були допущені до них чинним режимом. Свою діяльність вони зосереджують на критиці курсу, встановленого урядом, а також на створенні альтернативних програм розвитку суспільства. Опозиційні партії можна розділити, в свою чергу, на ті, які відіграють значну роль в суспільному житті, і ті, які її не грають. Наприклад, 7 листопада 2001 року відбулися президентські вибори в США. В результаті них правлячою партією стали республіканці, опозиційної (що грає значної ролі) - демократи, а близько 20 опозиційних партій виявилися не грають значної ролі. Існує і ще одну поділку. Серед опозиційних партій виділяють легальні, тобто діючі в рамках закону, зареєстровані; нелегальні; і незаборонені, але і незареєстровані.

Класифікація за ідеологією

В ідеологічному сенсі розрізняють такі види:

- ідейно-політичні, що будуються на основі ідеології: соціал-демократичні, комуністичні, фашистські, конвенційні, ліберальні;

список партії

- проблемно-орієнтовані, які сконцентровані навколо певної проблеми або їх групи (жіночі партії, партії “зелених”);

- електоральні - межідеологіческіе, а часом і позаідеологічні організації, які мають цілий набір цілей і спрямовані на залучення широких мас населення.

Політичні партії початку 20 століття спиралися саме на ідеологію. Однак в наші дні ситуація змінилася. У західноєвропейському суспільстві сьогодні ідеологія втрачає своє значення, тоді як раніше вона була могутньою зброєю партій. У наш час відбувається інформатизація і технократизація, з’являється суперідеологія науки, раціоналізму і знання. Тому сучасним партіям доводиться вписуватися в нові умови, які вимагають значного політичного ризику. В результаті ослаблення ідеології, активних дій ЗМІ, впливу виборчих технологій на вибори партії та ін. Вони втрачають стабільний електорат. Тому, на думку цілого ряду політологів, в Західній Європі створюється новий їх тип. З’являються партії електорально-професійні.

Електорально-професійні партії

початок партії

Їх відмітні риси такі. Це об’єднання осіб, невеликі за чисельністю, які мають спеціальну підготовку, володіють навичкою професійної роботи з потенційними виборцями. У своїй діяльності вони виходять безпосередньо на електорат. При цьому фінансування цих партій здійснюється через спеціальні фонди і групи інтересів. Для них характерно персоналізоване лідерство. Це означає, що кожен лідер партії розуміє, з якою саме групою інтересів він пов’язаний, для кого і з ким працює. Такого роду об’єднання нагадують “інформаційно-технократичних мутантів”, таранящій систему виборів.

На закінчення відзначимо, що типологія політичних партій в цілому є досить умовною. Насправді кожна з них може мати риси, властиві різним видам.ЩЕ ПОЧИТАТИ