Організація бухгалтерського обліку майна організації (звіт)

Результати роботи будь-якого підприємства багато в чому залежать від організації процесу отримання і обробки економічних даних. Чим достовірніше інформація про виробництво, чим вище швидкість її отримання, тим більше можливостей у керівництва забезпечити ефективне управління. Найбільш важливі показники про господарське життя дає бухгалтерський облік майна і зобов’язань організації. В ході нього відбувається не тільки обробка, але і систематизація розрізнених відомостей, приведення їх у стан, придатний для використання при прийнятті управлінських рішень. Ключовою умовою ефективності цієї роботи виступає правильна організація бухгалтерського обліку майна організації. Розглянемо її детальніше. організація бухгалтерського обліку майна організації

Загальна характеристика

Раціональна організація бухгалтерського обліку майна організації являє собою систему компонентів і засобів, спрямованих на оптимальне побудова процесу отримання достовірної, корисною, своєчасної інформації про роботу підприємства і забезпечення контролю ефективності використання ресурсів виробництва. До ключових елементів структури слід віднести:

 1. План рахунків.
 2. Регістри.
 3. Первинну документацію.
 4. Внутрішню звітність.
 5. Документообіг.
 6. Засоби автоматизації процесу.
 7. Обліковий апарат.

 практичні основи бухгалтерського обліку майна організації

Специфіка процесу

Ведення бухгалтерського обліку майна організації включає в себе:

 1. Підготовчу діяльність. Вона передбачає розробку необхідної локальної документації.
 2. Поточне спостереження, реєстрацію, вимірювання господарських операцій.
 3. Систематизацію, угруповання інформації, забезпечення контролю руху матеріальних цінностей підприємства і її заборгованостей за допомогою відображення відомостей на рахунках.
 4. Бухгалтерський облік, інвентаризації майна, зобов'язань організації. Надання документації зацікавленим особам (зовнішнім і внутрішнім користувачам) для прийняття управлінських рішень.

Практичні основи бухгалтерського обліку майна організації

У процесі створення системи збору та систематизації економічних відомостей підприємство керується галузевим федеральним законодавством, нормативними актами Мінфіну та уповноважених контрольних органів. Організація бухгалтерського обліку майна організації починається з прийняття облікової політики. Вона затверджується відповідно до структури підприємства, галузевою належністю, іншими особливостями роботи. бухгалтерський облік джерел формування майна організації

Відповідальна особа

Організація бухгалтерського обліку майна організації є обов’язком керівника. Відповідно, він несе відповідальність за створення системи збору та узагальнення інформації. Залежно від обсягу майбутньої роботи, керівник має право:

 1. Створити спеціальний структурний підрозділ, яким буде виконуватися бухгалтерський облік майна організації. Звіт перед контрольними органами також буде входити в обов'язки відділу.
 2. Затвердити штатну посаду фахівця.
 3. Передати відповідні функції централізованої бухгалтерії, сторонньому підприємству відповідної спеціалізації.
 4. Здійснювати збір і систематизацію даних самостійно.

Головні напрямки

Практичні основи бухгалтерського обліку майна організації передбачають:

 1. Дослідження інструкцій, положень, фінансової документації.
 2. Встановлення раціональних відносин у виробничих ділянок з бухгалтерією.
 3. Визначення обсягу і характеру інформації, що підлягає збору та систематизації.
 4. Раціональний розподіл роботи між співробітниками.

У процесі створення системи повинні бути встановлені якісні взаємини виробничих підрозділів і фінансового відділу. Ці взаємозв’язки забезпечують своєчасне отримання необхідних відомостей для здійснення контролю і управління господарською діяльністю підприємства. Основи бухгалтерського обліку майна організації припускають виявлення ключових напрямків діяльності та характер робіт визначенням штату відповідального відділу і розподілом функцій між його співробітниками. основи бухгалтерського обліку майна організації

Розробка планів

Раціональний розподіл завдань між співробітниками фінансового підрозділу є створення переліку всіх операцій, які повинні бути виконані протягом місяця, а також встановлення конкретного терміну для здійснення кожної з них. Для цього розробляються плани, відповідно до яких повинні:

 1. Відбиватися майно організації в бухгалтерському обліку.
 2. Виконуватися перевірки і ревізії.
 3. Розподілятися обов'язки і проводитися курси підвищення кваліфікації.
 4. Оформлятися і зберігатися документація.
 5. Проводиться інвентаризація.
 6. Складатися проводки.
 7. Створюватися звітність.

Опис планів

На підприємстві повинен бути чітко визначений перелік документації, необхідної для організації обліку операцій. У плані наводиться розрахунок необхідної кількості бланків. У ньому також наводиться список документів, форми для яких підприємство розробляє самостійно. Після цього складається графік документообігу. План інвентаризації включає в себе терміни, порядок, число перевірок конкретних об’єктів, заборгованостей і операцій. Вони встановлюються відповідно до специфіки діяльності підприємства. План звітності містить відомості про калькуляционном терміні і періоді визначення фінансових підсумків. У ньому також вказуються форми внутрішніх і зовнішніх документів, графік їх складання та подання. План технічного оформлення визначає форму бухобліку, що підлягає застосуванню в компанії. У ньому дається детальна характеристика системи, наводиться послідовність здійснення всіх операцій. План по організації праці і підвищення кваліфікації службовців бухгалтерського відділу встановлює штат співробітників і структуру підрозділу. Для кожної посади наводиться характеристика, намічаються навчальні заходи, складається їх графік. бухгалтерський облік майна і зобов'язань організації

Структурні особливості

Кількісний склад підрозділу буде залежати від масштабів підприємства, типів його діяльності та галузевої належності. Важливе значення має характер, обсяг і технологія виробництва, кількість інших структурних підрозділів в компанії, їх територіальне розташування, рівень кваліфікації персоналу та інше. В даний час на практиці діє три типи організації бухгалтерії:

 1. Ієрархічна (лінійна). В цьому випадку всі співробітники фінансового підрозділу підпорядковуються головному бухгалтеру. Ця структура, як правило, використовується на невеликих підприємствах.
 2. Вертикальна (лінійно-штабна). В цьому випадку утворюються проміжні управління. Їх очолюють старші бухгалтери. Цей тип структури застосовується в великих і середніх фірмах.
 3. Комбінована (функціональна).

Централізація

Велике значення при створенні структури апарату бухгалтерії має прийнятий порядок розподілу діяльності між конкретними ділянками виробництва. В даний час поширені два типи систем: централізована і децентралізована. Перша передбачає зосередження аналітичного і синтетичного обліків, звітності, складання балансу в головній бухгалтерії. У підрозділах підприємства (в бригадах, цехах, на ділянках, у відділеннях та ін.) Виконується первинний збір і систематизація інформації по здійснюваним господарським операціям. Відомості з документації групуються в відповідних відомостях, звітах виробництва і руху матеріальних цінностей. Після цього первинні паперу направляються в фінансовий відділ. Тут вони перевіряються й обробляються. У відповідних регістрах бухгалтерського обліку джерел майна організації робляться необхідні записи. Централізація контролю фінансової діяльності дозволяє найбільш раціонально розподілити завдання між співробітниками, використовувати сучасні системи механізації та автоматизації. Така система ефективно працює на невеликих, середніх і деяких великих підприємствах. ведення бухгалтерського обліку майна організації

Децентралізація

Вона полягає в тому, що в завдання окремих підрозділів входить не тільки первинний бухгалтерський облік джерел формування майна організації, а й узагальнення інформації на синтетичних і аналітичних рахунках. Ці ж відділи складають баланс та інші фінансові документи. Після цього звіти надаються в головну бухгалтерію. Там вони звіряються і зводяться по всьому підприємству в цілому.

Плюси і мінуси моделі

Як основний недолік децентралізованої системи виступає роз’єднаність роботи апарату, труднощі при застосуванні єдиної фінансової політики та впровадженні автоматизації. Це, в свою чергу, призводить до подорожчання інформації. Тим часом, децентралізація необхідна при територіальної відособленості, різноманітності типів діяльності, що здійснюються на підприємстві, впровадження колективних форм праці та оплати. Безсумнівним її перевагою виступає можливість вести облік безпосередньо в місці проведення господарських операцій. Близькість фахівців до об’єктів управління сприяє поліпшенню аналітичних, інформаційних, контрольних функцій внутрішньої фінансової системи. У менеджерів підприємства, в свою чергу, з’являється можливість проводити аналіз і оцінку стану схеми управління виробничої ефективністю, отриманої маржинальної прибутку в кожному підрозділі компанії. З цього випливає, що використання децентралізації обумовлюється застосуванням концептуальних положень моделі “граничної корисності”, схеми “витрати-випуск-результат”. бухгалтерський облік інвентаризації майна зобов'язань організації

Висновок

В даний час на практиці досить поширена часткова децентралізація системи бухгалтерського обліку. Вона полягає в тому, що в структурних підрозділах підприємства разом зі зведеною документацією складаються проводки. Іншими словами, виконується аналітичний облік, здійснюється угруповання і систематизація інформації, однак узагальнення відомостей обмежується складанням звітів з виробничих операцій. Часткова децентралізація досить популярна в компаніях, де застосовується комерційний (господарський) розрахунок з підрозділами. На таких підприємствах впроваджуються сучасні моделі організації виробництва, трудової діяльності і її оплати. В цілому ж бухгалтерський облік має найважливіше значення для компанії. Інформація дозволяє об’єктивно оцінити стан активів, обсяг матеріальних цінностей, зайнятих у виробництві і знаходяться в запасі, кількість заборгованостей перед кредиторами. Систематизовані, достовірні і своєчасно подані відомості дають можливість проаналізувати господарську діяльність фірми, виявити найбільш перспективні і збиткові напрямки роботи. На підставі отриманих результатів керівництво може прогнозувати подальші заходи. Наприклад, якщо показники будуть високими, можна подумати про розширення бізнесу і відкриття філій.ЩЕ ПОЧИТАТИ